Menu

Vedtægter

Tågelundkorets vedtægter som PDF fil

Tågelund Koret

1. Korets navn og formål

1.1 Korets navn er Tågelund Koret, og dets hjemsted er Vejle kommune.

1.2 Korets formål er at dyrke såvel kirkelig som verdslig kormusik og i øvrigt tilbyde folkeoplysende virksomhed i henhold til loven.

2. Korets medlemmer

2.1 Som medlem af koret kan optages enhver, som opfylder de krav bestyrelsen stiller til kormedlemmerne, så som at synge rent og have et vist kendskab til noder. Det er vigtigt at deltage positivt i det sociale samvær.

2.2 Korets medlemmer har mødepligt til prøverne og skal i tilfælde af forfald melde afbud efter de af bestyrelsen fastsatte regler. Det er bestyrelsens pligt at påtale et urimeligt antal forsømmelser.

2.3 Kan et medlem forudse, at vedkommende i en periode ikke kan holde en rimelig mødeprocent, er det muligt at melde sig passiv for dele af en sæson. Der betales uændret kontingent.

2.4 Korets medlemmer betaler kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Hel eller delvis kontingentfritagelse kan bevilges af bestyrelsen.

3. Korets bestyrelse og dirigent

3.1 Bestyrelsen

3.1.1 Korets bestyrelse består af dirigenten, formanden, næstformanden, kassereren, sekretæren samt et menigt medlem og en suppleant. Koret tegnes af den til enhver tid siddende bestyrelse, personificeret ved formanden.

3.1.2 Bestyrelsen har den administrative ledelse af koret, herunder ansvar for økonomi, medlemstilgang, påtale af forsømmelser osv.

3.1.3 Det er bestyrelsens opgave, gennemafholdelse af arrangementer for korets medlemmer af såvel musikalsk som social art at bidrage til skabelsen af et inspirerende kormiljø.

3.1.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 stemmeberettigede medlemmer er til stede. Bestyrelsen kan indkaldes til møde af formanden eller to af dens medlemmer i forening. Der føres bestyrelsesprotokol.

3.2 Musikudvalget

3.2.1 Dirigenten vælger repertoire planen, som bliver drøftet med bestyrelsen for endelig afgørelse.

3.3 Dirigenten

3.3.1 Dirigenten ansættes af bestyrelsen og er født medlem af denne uden stemmeret – men med vetoret i alle spørgsmål, der angår korets musikalske arbejde.

3.4 Valg af bestyrelse

3.4.1 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode.

3.4.2 Der vælges hvert år 1 suppleant, som er medlem af bestyrelsen.

3.4.3 Der vælges hvert år 1 revisor og en revisor suppleant.

3.4.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv.

4. Generalforsamlingen

4.1 Den årlige ordinære generalforsamling, som er korets øverste myndighed, indkaldes med 14 dages varsel og afholdes med følgende dagsorden:

a) valg af ordstyrer

b) formandens beretning

c) forelæggelse af regnskabet, fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget

d) behandling af indkomne forslag

e) valg af bestyrelse mv.

Efter tur afgår:

– 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer

– 1 suppleant

– 1 revisor

Genvalg kan finde sted.

f) eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være afleveret skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

4.2 Ekstraordinær generalforsamling kan med 14 dages varsel indkaldes af:

a) korets dirigent

b) formanden

c) 2 bestyrelsesmedlemmer i forening

d) 1/3 af korets medlemmer

4.3 Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 af de afgivne stemmer.

5. Korets opløsning

Koret kan kun opløses efter vedtagelse af mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum.

Eventuelle midler overgår til Vejle Kulturforvaltning, som fortrinsvis skal tilgodese musikskolen.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 25. februar 2016.

_________________________

Dirigent